90 degree elbow
Date:2011-9-21

 

Previous: 45 deg Elbows
Next: 90 deg Elbows